nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

K Belgesi Devri


ŞAHSA AİT YETKİ BELGESİNİN VERASET YOLUYLA İNTİKALİ

(A)
K belgesi
 olan gerçek kişilerin ölümü durumunda kanuni mirasçıları yada onların adına yetkili olan kişiler, yetki belgesi sahibinin öldüğünü 180 gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığına bildirmek durumundadırlar.

(B) Bu süreçte bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek istemeleri durumunda, gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bu durumu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek durumundadırlar.

(C) Birinci ve ikinci fıkralara göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyette bulundukları süre boyunca Yönetmeliğin öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılmaktadırlar.

YETKİ BELGELERİNİN DEVREDİLEMEYECEĞİ DURUMLAR

a ) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar,değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamak zorundadırlar.

c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine;yetki belgesi aldığı tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla, gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesi yeni tüzel kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar.

(3) Tüzel kişiliklerin birleşmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi durumunda; yetki belgesi, birleşilen tüzel kişilik adına unvan değişikliği gibi işlem yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu birleşme sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar,birleşmenin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlarlar.

b) Yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; yeni sahip ve/veya ortaklar,birleşmenin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamalıdırlar.


b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine;yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamak zorundadır. Babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bir gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesinin 1 yıl geçmeden ikinci kez aynı kişiler arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanmış olması gerekir.

K Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler haricinde başkası tarafından kullanılamaz ve hiçbir durumda devredilemez.