Yükleniyor...

C2 Belgesi Kuruluş


C2 yetki belgesi için şartlar aşağıda belirtilmiş olup hazırlamanız gereken evraklarda aşağıda yazılıdır.

 

C2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu,
2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-En az 14 yaşını geçmeyecek  10 birim olmak kaydıyla 300 ton istiab haddini sağlayacak
şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi
9-ODY3 ve ÜDY3 Belgesi örneği.