nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

23 MAYIS 2013 TARİHLİ DEĞİŞİKLİĞİN ŞARTLARI

23 MAYIS 2013 TARİHLİ DEĞİŞİKLİĞİN ŞARTLARI

Bilindiği üzere, 23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13, 18, 22, 23, 25, 56, 76 ve 78 inci maddeler değiştirilmiş ve anılan Yönetmeliğe Geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
Söz konusu Yönetmelik değişiklerinin uygulanması sırasında yeknesaklığın sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulmasını teminen;

1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi sekizinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak:

a) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 35 ton asgari kapasite şartını sağlamayan K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişilere anılan şartı sağlamak için 23 Mayıs 2013 tarihinden önceki Yönetmeliğe göre verilmiş süreler, 23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle devam ediyorsa bu yetki belgeleri için asgari kapasite şartının 30 ton olarak, şartın sağlanma süresinin ise Yönetmeliğin 23’ üncü maddesinin yeni haline göre tespit edilmesi,

b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 35 ton asgari kapasite şartını sağlamayan K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişilere anılan şartı sağlamak için 23 Mayıs 2013 tarihinden önceki Yönetmeliğe göre verilmiş süreler 23 Mayıs 2013 tarihinden önce tamamlanmış ancak yetki belgeleri henüz iptal edilmemiş olanların da Yönetmeliğin 23 Mayıs 2013 tarihinde değişen 13’üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi ile 23’üncü maddesi dikkate alınarak asgari kapasite şartını sağlamayan yetki belgelerinin Yönetmeliğin 78’inci maddesinin beşinci fıkrasına göre iptal edilmesi ve bu bende göre iptal edilen K türü yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin geçici 10’uncu maddesi hükümlerinin uygulanmaması,

2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin sonuna eklenen onsekizinci fıkrayla ilgili olarak; A, F, G, H, L, M, N, P ve R türü yetki belgelerinden, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen fiziki yer ve mekan şartlarını sağlamayanlar için Yönetmeliğin 78 inci maddesinin 9 uncu fıkrası kapsamında işlem tesis edilmesi,

3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile
ilgili olarak:

a) Yetki belgesi geçerlilik süresi bittiği halde, yetki belgesi geçerlilik tarihinden itibaren 540 takvim
günü geçmemiş olan tüm yetki belgesi yenileme işlemlerinin 23 Mayıs 2013 tarihinde değişmiş olan Yönetmeliğin 18’inci maddesinin ikinci fıkrasının yeni haline göre yapılması,

b) Yönetmeliğin 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında 23 Mayıs 2013 tarihinde yapılan değişiklik öncesi belirtilen sürelerin aşılmış olması halinde, söz konusu yetki belgesi; yenileme hakkı kaybedilmiş yetki belgesi durumuna düşmüş iken bazı Bölge Müdürlüklerimizce söz konusu yetki belgeleri için ayrıca iptal kararı alınmış ise bu yetki belgeleriyle ilgili 23 Mayıs 2013 tarihli Yönetmelik değişikliği nedeniyle her hangi bir işlem yapılmadan Genel Müdürlüğümüzden görüş istenilmesi,

c) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce unvan ve/veya vergi numarası değişikliği yapılmış olan yetki belgeleri, 19’uncu maddeye göre bir başka yetki belgesine dönüştürülmüş olan yetki belgeleri, 20’nci ve 22’nci maddelere göre düzenlenmiş yetki belgeleriyle ilgili olarak yenileme taleplerinde işlem yapmadan önce Genel Müdürlüğümüzden görüş istenilmesi,

4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan değişiklikle ilgili olarak:

a) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 22’nci maddeye göre yapılmış olan işlemler için yetki belgesi sahibine durumlarını mevzuata uygun hale getirmek için verilmiş süreler var ise bu sürelerin sonuna kadar beklenilmesi ve bu süre sonunda da durumlarını mevzuata uygun hale getirmeyen yetki belgelerinin, mevzuatta tanınan süreler kullanıldığı için Yönetmeliğin 78’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre doğrudan iptal edilmesi,

b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 22’nci maddeye göre yapılmış olan işlemler için yetki belgesi sahibine durumlarını düzeltmek için verilmiş süreleri tamamlamış ancak henüz iptal edilmemiş yetki belgelerinin, mevzuatta tanınan süreler kullanıldığı için Yönetmeliğin 78’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre doğrudan iptal edilmesi,

5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklikle ilgili olarak:

a) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce yetki belgesi asgari kapasite şartını kaybetmiş olup bu şartı sağlamak için yetki belgesi sahiplerine verilmiş 90 günlük süre henüz tamamlanmamış olan yetki belgeleri için verilmiş olan süreler de dahil olmak üzere 540 takvim günlük sürenin dikkate alınması,

b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce yetki belgesi asgari kapasite şartını kaybetmiş olup bu şartı sağlamak için yetki belgesi sahiplerine verilmiş 90 günlük süreyi de tamamlamış olduğu halde henüz iptal edilmemiş olan yetki belgeleri için, Yönetmeliğin 23 Mayıs 2013 tarihinde değiştirilmiş 23’üncü madde hükümlerine göre işlem yapılması,

6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 10 ile ilgili olarak:

a) 23 Mayıs 2013 tarihinde Yönetmeliğin 18’inci maddesinde yapılan değişikliğe göre yetki belgesi geçerlilik tarihinden itibaren 540 takvim günü geçmiş veya iptal edilmiş olan K türü yetki belgeleri için 30 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı olarak talep edilmesi ve Yönetmelikte ön görülen şartların sağlanması halinde yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilerek, ücretin tahsil edildiği tarihten başlamak üzere 5 yıl geçerli yetki belgesi düzenlenmesi,

b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önceki Yönetmeliğe göre yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş ancak Yönetmeliğin değiştirilmiş 18’inci maddesinin yeni haline göre yenileme hakkına sahip olan K türü yetki belgeleri için; yetki belgesi geçerlilik tarihinden itibaren henüz 270 takvim gününü geçirmemiş olan K türü yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretin %5’i ücret alınarak; 270 takvim gününü geçirmiş olan K türü yetki belgeleri için ise geçirilen süreye bakılmaksızın 30 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat edilmesi ve yönetmelikte ön görülen şartların sağlanması halinde yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilerek, ücretin tahsil edildiği tarihten başlamak üzere 5 yıl geçerli yetki belgesi düzenlenmesi,

c) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce unvan ve/veya vergi numarası değişikliği yapılmış olan yetki belgeleri, 19’uncu maddeye göre bir başka yetki belgesine dönüştürülmüş olan yetki belgeleri, 20’nci ve 22’nci maddelere göre düzenlenmiş olan yetki belgeleriyle ilgili olarak Geçici Madde 10’a göre yapılacak taleplerde işlem yapmadan önce Genel Müdürlüğümüzden görüş istenilmesi,

d) Yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetlerin Geçici Madde 10’a göre işlem yapılan yetki belgeleri için geçerli sayılmaması,

e) Adi ortaklara ait iptal edilmiş olan K türü yetki belgeleri, 30 Ekim 2012 tarih ve B.11.0.KDG.0.10.00.00-220.02-20519 sayılı Makam olurunda belirtildiği gibi, ancak diğer ortakların tek bir ortak lehine tüm haklarından feragat ettiklerine dair noter onaylı muvaffakatname vermeleri ve Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yetki belgesinin devredileceği kişi tarafından sağlanması; sadece ortakların veya ortaklardan bir kısmının kurduğu veya ortağı olduğu bir tüzel kişilik adına devir yapılabilmesi için ise adi ortaklıkta ortak olup, yetki belgesinin devredileceği tüzel kişilikte ortak olmayan diğer kişinin/kişilerin, diğer ortağın/ortakların lehine tüm haklarından feragat ettiklerine dair noter onaylı muvaffakatname vermeleri ve Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yetki belgesinin devredileceği tüzel kişilik tarafından sağlanması halinde Yönetmeliğin Geçici Madde 10 hükümlerine göre işlem yapılması, gerekmektedir.


  Diğer Haberler
 • → 05 Nisan 2014 ve 28 Haziran 2014 Tarihli SRC SINAVLARI HAKKINDA DUYURU... Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında 05 Nisan 2014 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Mesleki Yeterlilik Sınavı, 28 Haziran 2014 tarihindeki sınavla birlikte yapılacaktır.
 • → 10 MART SRC SINAVINDA BAŞARILAR 10.03.2013 Src Sınavında eğitimlerini tamamlayıp sınava girecek kursiyerlerimize sınavlarında başarılar dileriz.
 • → 2012 - SRC SINAVINDA BAŞARILAR Src Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimizin Src sınavları 29.09.2012 tarihinde Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir.
 • → 23.05.2013 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendinde yer alan değişiklik...
 • → 23 MAYIS 2013 TARİHLİ DEĞİŞİKLİĞİN ŞARTLARI Bildiğiniz üzere, 23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına karar verilmişti.
 • → ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK Araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe geçici bir madde eklenmiştir.
 • → BİNLERCE SRC BELGESİ İPTAL EDİLDİ 01.06.2010 tarihinden önce başvuru yapan ve SRC BELGESİ -ODY BELGESİ -ÜDY BELGESİ türü belge düzenlenen kişilerin, evrak eksikliği ya da ehliyetlerinin güncel olmamasından kaynaklanan uyuşmazlık nedeniyle yaptıkları başvurulardan 38.379 kişiye ait 68.201 adet SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.
 • → Bir Günde K Belgesi K yetki belgesini 1 günde teslim ediyoruz...Yetki belgesi işlemlerinizin danışmanlık sürecini öğrenmek için haberin devamını okuyunuz....
 • → ÇİPLİ EHLİYET DÖNEMİ BAŞLIYOR Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kazalarını en aza indirmenin yollarını aramakta. Çipli ehliyet ve çipli plaka üzerinde çalışmalar yapılıyor.
 • → DENETLEMELERE GİRMEYENLERE CEZA KESİLİYOR Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret levhaları, ışık, ses, veya görevlilerin dur ikazına rağmen TARTI, BELGE, VEYA ÖLÇÜ KONTROLÜNE girmeden seyrine devam eden araçlara...
 • → EHLİYET ALMAK ARTIK ZOR ..! Ehliyet alacaklar, ehliyet alırken artık zorlanacak. Yeni düzenlemeye göre ; direksiyon eğitimi sınavına girecek adaylar, değerlendirme kriterleri arasında ilk kez yer alan "geri viteste araç kullanma, araçların arasına park etme" yeteneklerine göre de değerlendirilecek...
 • → EKODAN DANIŞMANLIK 1 YAŞINDA Ekodan - Ekonomik Danışmanlık Hizmetleri Olarak 1 Yaşındayız. Müşterilermize Teşekkür ederiz.
 • → Ekodan Danışmanlık Yenilendi Ekodan Danışmanlık olarak yeni adresimizde sizlere hizmet vereceğiz. Merkezimizde Src - Ody - Üdy Belgesi eğitim hizmetleri verilmektedir.
 • → EKODAN.NET www.ekodan.net isimli web sitemiz güncellenmiştir. Yaşanan kısa süreli aksaklık için özür dileriz.
 • → Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Köprüden geçen araçların dikkatine.
 • → Hoşgeldin 2013 Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Mutlu yıllar...
 • → İYİ BAYRAMLAR Mübarek Ramazan Bayramını Sevdiklerinizle Birlikte Geçirmeniz Dileğiyle . İyi Bayramlar...
 • → K BELGESİ KESİLEN CEZALAR K yetki belgesine kesilen cezalar gün geçtikçe artıyor. Başta büyük iller olmak üzere yapılan çalışmalar sonrasında kesilen cezalar can yakıyor. 01/01/2012 ve 01/09/2012 tarihleri arasında kesilen cezaları görmek için tıklayınız.
 • → K BELGESİ ZAMLANIYOR 2013 Yetki belgelerine 2012'nin sonunda zam geliyor... Aralık ayı sonunda yürürlüğe girecek zamlardan önce yetki belgenizi alınız.
 • → K1 BELGESİ TONAJ DEĞİŞİKLİĞİ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 23 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. Maddesinde yapılan değişiklikle...
 • → KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU HALE GELDİ...! Kış lastiği ticari araçlarda zorunlu hale getirildi. Yolcu ve eşya taşımacılığı yapmakta kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu hale getirildi.
 • → Köprü Cezaları FSM köprüsünden gecen hafif ticari araclara ceza yağıyor.
 • → KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ Ekodan Danışmanlık olarak Kurban Bayramınızı tebrik eder sevdiklerinizle beraber nice bayramlar geçirmenizi dileriz...
 • → MİNİBÜSLERE TAKOGRAF ZORUNLULUĞU GELİYOR EGM, Şehir içinde ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslere takograf zorunluluğu getiriyor.
 • → ODY-ÜDY CEZALARI ODY - ÜDY BELGESİ OLMAYAN FİRMALARA HER AY CEZA...
 • → ODY-ÜDY CEZALARI ULAŞTIRMA BAKANLI BELGE ALAN FİRMALAR DİKKAT
 • → PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ŞARTI Psikoteknik belgesi ile ilgili genelge Bakanlığın resmi sitesinden bir kere daha vatandaşlara duyuruldu.
 • → RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İÇİN GENELGE Her iki Bayramda da vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesi ile karşılanmasının zor olacağı değerlendirilmektedir.
 • → Sitemiz güncellenmektedir. Web sitemiz güncellenmektedir. Kısa süreli kesintilerden dolayı özür dileriz. www.ekodan.net
 • → ŞOFÖR SEÇME SINAVI| ŞSS Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu şoförlük mesleğine yeni bir uygulama getirdi.
 • → SRC BELGELERİNE ZAM YIL SONU FİYATLAR ARTACAK
 • → SRC BELGESİ OLMAYANLARA CEZALAR KESİLDİ Src belgesi olmayan şoförlere cezalar yurt içinde kesilmeye başlandı. Src belgeniz olmadan trafiğe çıkmaınız.
 • → SRC SINAVI YENİDEN ERTELENDİ Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında 28 Haziran 2014 tarihinde yapılması planlanan Mesleki Yeterlilik Sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından aynı tarihte yeni bir sınav düzenlenmesi nedeniyle sınav salonu tahsisi yapılamadığından 12 Temmuz 2014 tarihinde yapılacaktır.
 • → SRC SINAVINI KAZANANLARA ÖNEMLİ DUYURU Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında 04.04.2015 tarihinde Bakanlığımız tarafından yapılan Mesleki Yeterlilik sınavında başarılı olanların Halkbankası'na harç yatırmaları gerekmektedir.
 • → SRC TEST SORULARI Src Belgesini eğitimli olarak alanlar için deneme sınavı soru ve cevaplarının bulunduğu sayfamız yayındadır.
 • → TRT HABER - 29 AĞUSTOS'DAN SONRA SRC BELGESİ ZORUNLU 29 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Src belgesi zorunluluğu artıyor. Src belgesi olmayana yüksek miktarda cezalar kesiliyor.
 • → Turizm Yol güzergah Belgesi !!! Durduruldu...
 • → UBAK İZİN BELGESİYLE TAŞIMA YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE Ulaştırma Bakanlığınca UBAK Belgesiyle taşıma yapan firmaların bilgilerinin U-Net Otomasyon sistemine sağlıklı bir şekilde işletilmesini teminen; yerli geçiş belgeli geçiş ekranına belge dağıtım form numarasının girilmesi uygun bulunmuş olup,...
 • → ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ - 444 24 07 Ulaşırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Danışma Hattı. Bu hattı arayarak merak ettiğiniz tüm konular ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
 • → ULAŞTIRMA YOL DENETİM ARAÇLARI Ulaştırma Bakanlığı yol yeni denetim araçları aldı. Yol denetim araçları ile Yetki belgesiz trafikte dolaşan araçların kontrolünü sağlamayı hedefleyen Ulaştırma Bakanlığı yetki belgesiz trafikte dolaşanları uyardı.
 • → ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR DİKKAT 01.10.2013 tarihinden itibaren ülkemizin bütün sınır kapılarından çıkış yapacak B1 ve B2 yetki belgesi sahibi firmaların taşıt belgelerinde kayıtlı bütün araçlarının doluluk oranının %25 olarak uygulanmasına ilişkin 25.06.2013 tarih ve 9863 sayılı Makam Kararı yayınlanmıştır.
 • → WEB SİTEMİZ YAYINDA Yeni web sitemiz Ramazan Bayramıyla birlikte yayına girmiştir.